لیتوگرافی

در این واحد ما، با بکارگیری پیشرفته ترین امکانات نرم افزاری و سخت افزاری موجود و تکنولوژی  C.T.P فرایند آماده سازی طرح قبل از چاپ که اعم از تهیه زینک و تفکیک رنگ ها و شبیه سازی و نمونه گیری طرح ها و نهایتا آماده سازی طرح، جهت اجرا صورت میپذیرد.